Isuynieoa liTaio

I" x v. ad •• \\0**x\\0x o ✓ \ •• aa \ a xa o a •• x \ / ••

oèâaaèoa loèiao oa0a!èy, êioioia Au lOèíyee

•• x \ m/ A ♦♦ o A A a -^a A^ \ a ♦ ♦ \ o \ an«*' \ a \ \ o loè íUlóœaaííuolánolyoaeunoíàCî è l^ymèoa,

••a a" a •• x v. ✓ ♦♦ \ v o A /a v. a x o o A v. o li-aió Au lOèíyeè èiam yoi Oa0aíèa. v Âlâôyo, -roi íàaaœäà, noôào è ^aíinoü yáeypoñy ax \ v. v. v. A \ \ a ••\0 <~a \ x OA" ox \ V x \ AO •• \\o

♦♦ x \ \ O x x o O A \ ** aa \ a x a o i" a •• x \ A •• ••v. •• a ••

• • o r ' \ av. o \ a ♦ ♦ /a \ A \ \ ** . ✓ /w \ a \ a \ \ o açaaéñoaeal laíiai èç yoèo-o£ñ0£, è làùymèoa,

\ a 4" a o r \ •• A \ \ o v. o •• a •• a ^ •• r A \ A. <*a x o o ✓ \ ••

-a \a\\\**a**a \ \ o ••••A a\ \ a\ o ^ \ aw \ aa \ a x ao \a ^ A v.

v Eàêèiè ^a^oa^u^ êà-anoâàiè, êioioua iiaóo

•• a \ a •• 4 \ \ ava v x oa" ox * a" a a •• \0\0*-v liii-ü Aài, êàê oóaeaaoó, Au làeàaàaoa?

-a \a\\ \ a \ X v * * v v o •••• f a\ \ a \ o ~ \ a\\\ aa \ a X a o \a A v.

v Eàêèiè lo0èOàoaeülUlè êà-ano£àiè, êioioua iiaóo

•• a \ O V V ** A V V a \ a \ x oa" o x * a a •• v. O v. O

t oa A-**. ** \\a \\0\ a a //a ~ \ \ a \ x OA*» \ A ** A v. • • v.

v iaiàciaèii eè èlaoü nliniainoè ê ooaéaelao èœ

•• a f* \ \ \ a . A a •• xa <""-' \ a /a \ •• / •• v . aa v fv v a o \ /

4/ •• •• \ o a^ \ \ \ \ o •••• / a a A a ** a ^ a v a \ •• a a v \\ x a ^ v. a v. v.

Áóaüoa aèiàoaemul Ailoiñu iiaóo lleàÇàouny lomouiè

\ a ••••aa r \ •• o x aa A a «*'•••••• 4" a •• x a ^ a \ xo // t \ \ o oleüêl íà laoâué âçaeya. Ailoinu, 0oaàDpùèa a •• /a *«a A a «^a v. ad \ a a /* •• \ / ✓ o \ \ va o \ i*' •• a •••• a av. ••\ •• a laílñelœíuol0aaola(aà/íao), oàêœa èñlleüçl£àœñü a

A X O r ■■ \ /^NAA \ ai »s» \ »s» \ O X X h é a

Oôaeaeiaiaay nenoaia Turtle

I- •• /A A \ ♦♦ O X M-v \ ♦♦ O A AA \ A X A '1 A ^ A\ \ AV. "1 \ m il aíié èç laoaio èaaé, aoioópóñ£àè£àpo Turtles,

• • /y ••• O \ «*'•• \ A \ A ■■••Orv.l! A \ A. O** \ A ^ \ AO A A A. O A OV** A** O A

yaeyaony oi, -oi oaíà - yoi aaèmo^ma,i -ai aiesaí

\ A\ \ \ \ \ X OA** OX ^ "V \ A/A A ✓ \ --A •• \ \ s \ / x A AA O

Çàál0è0uny ooaéaao. Añœ ounê làöäèony íà óoi^a

^ _ \ \ V O V ^ •• A ~ A \ O \ .. .. A n „ A\,\\A\X A r AO

60, à çàoai ñlóñeaaoñy ai 58, 57, 53, ç!à-èo íà oulea

V.V.OO \ •• \ X O A *• A**A/\ O / \ 1 -y- \ \ A X A •• *#A \\** AO \A ^ A \

èlaaoñy ooaía ê llíèœaíèp. ià oioaiaé leiùàaêa iiaóo

\\0 \ A \ A V O A •• /A \ O T \ O ^ A \ O \ s •• V.AV.V.A X A AA \ A X AO

èlaouny êàêèa óaiaíi oaQe-aneea èíaèeaolou, êioioua ff** X O •• AV AA\1 \ Il **0 ♦♦ A 1 V \ A A X A A ••** O A A*. \ .VA A O A

loaanêàçu£àpo ñeaaópùèé óoiáaíü oaíu, èeè -oi n íaé

// •• o \ •• x a \ ' •• \ \ ♦♦ / a a v \ \ / ♦♦ \ a \ \ a x a ••/y***-| \ ••

aoaao loienciaeou,ii yoe eiaeêàoiouyseypony rO •• A ••O r A\ \ 9 ' ««\ \\00 \ •• \ X O r A •• A r \ O r \ 1

aaniieaçiuie. Anee eiaaony ooaia ê liieœaiep,

»• X \ •• OX \ a\ r \ o f* • • a \ a <*a \ X o r ♦♦ \ 9 •• \ r \ ao r r a o a o \

loeaaoœeaàéoanu yoiai ooaiaà. Aaeinoâaiiia, i Tai

♦ ♦ a** or \ r\ \ \ \ \ x o r ♦♦ o x r \ a \ a .va aieœai çàaoeouny ooaéaao, - yoi oi, Toi

♦♦ O / \ A\ V O ••••/A •• XA \ ^ -A •• \ \ r \ X Ar AO \ r O \ A \ A •• A

aaénoaeoaeuii loienaaeo ià ouiêa, à ia oi, Toi, ii

\ r o r \ i \x or** ox \ rr ♦♦ o \ ♦♦ x a \ - •• \ \ ••

liaiep ooaeaaoà, aoaao loienciaeou.

9 •• o • o \ ^ •• a •• x o •• o ••o r \ o \a \ o r \ \ aa \ r\ •••• \ ••

Aai oaeup yseyaony lioaaaeaiea iiiaioà, êiaaà aeuoày

'\»»»»or\**\ \X or** r \ r o \ \or**\ x ° ^ A • • \a\ rp .1 r o

Tànou oai eee ooaia iàTiaoiaiyouny. Iaoiaeêà Turtle ia

^ \ x o \ \ \ ' •• a •• x o** o **\ \ • • \ \ o rrA \ a \ \a \ o r \ aa \ •• o r \

nooaieony lioaaaeeou eiaiii oio iiiaio, êiaaà oaià

• • a ' \ \ o \ \\r\\r\ \ \ \ \ a f* \ \ r \ \ 9 ~ x a/a a \ v o o \

ainoeaàao lelelólà eee iàêne^ià. Anee ouiiê eiaao

\ x or** A**Ar\ or\T rOA r--A ♦♦ \\a •• x a •• \ a\ \ 9 ^ x a r a a ooaia ê liieœaiep, iaiaoaeii lôiaà^ou.Anee ouiiê

\\oo \ \x or** a •• a aa o r \ i **o •• r o \ •• a a r •• \ \ •• t v x ar ao eiaao ooaia ê liíuoaiep, neaaóao liroiàou. là ouiêa r O ^ \ a /a a r •• \ \ •• \ a \ a •• a •• \ aa \ aa a aa / •• O S O \ •• \

laaçiiœii êóleouToi-oi ii neeoêii âuniêié oaia eee x A •• \ \ •• •• A ' ««\ AA \ r \ AA r A** o r \ Av. \ O ••••/A ^ \ \

loiaàou ii neeoêii ieçêié. A aaénoaeoaeuiinoe r\\r\**oo a\ r a\ v ^ •• oa\a \ a\o \ a •• \ao \ X or** vr-^v rr~i ■ 1

iàeaeaa aàœiu àniaêoii aiaoiaeêa ooaéaeiaà Turtle

• • a»*** o \ ** •• ro aa /f\ x r \ \ ••oo •• a •• ^ •• •• \ o \a \or \ \ •• ••••

yiéyaony ia aiao iàeaieaa liaciayuaai iiiaioà aey va x ^a /v ♦ \ \ r o \ r •• \a\\a x a \x o 0r\0A \a \ aa • • • • aa oioaiaee e ia eiaeêàoiou, à oaoaiea i oii, nêieuêi

^ ..o ** r o \ •• a a r •• \ \ •• /•• x a •• \a\\**r\\a\\**\ \ r a \ a \ X o ao neaaóao liœiàou/ioiaàiàou ià oii eee eiii iooaçêa

\ x o r ♦♦ \ t\0 \-i \\ \ a \ a \ a x a \ ♦♦ o \ ' r •• x \ /v*o r v o ooaiaà. Daoàpuei óàeolOll yséyaony 0l0à£Ëalea

aaiaœiuie noaano^ie.

Ia •• •• nx or*« \r <*a /a r ^ \ ^ \ ova m . i a ^ /a a\ r r \

lacia ooaéaeiaiaé nenoaiu Turtle lniiaài ià

v • x \ \ \ \ o ^ aa \ \ \ o r \ . o ' aa \ •• x \ r •• \ •• o V%\ \ \ \ o\\

àeaioeoieTanêLi eee iacàieTanai loeioeia. roà nenoaià

ro a ^ /a a\r \ r \ \r\**\ o a r r •• \\or \ \ ••••r a a a v \\o**or •• X a ^ \

ia lniiiàià ià àiàeeça óólaàlalOàeuluollêaçàoaeaé nioinà

\ ♦♦ X O •• • «A O r \ •• T * / A A<\** x A •••• o \ A \ ^ •• \\<*'****OrO \

e loaaeiœaiey. Iniiaày oieu anaaaà lo^aeony oaia e ax o \ o r \ tct \~\o\\**a \ v r \ ^ _ „ n / ^ \vo\ •• a •• \ r r

âoaiaie. Nenoaià liToe ià iüü% oàaioàaoii lealó.

o r • • \ r an** ^ v ~ \ o\ \ m . i ro r _ \ \ a a\ o v «^o a rrA«*'

Cfiaéaeiaiiày nenoaià Turtle ia óTeouflao naçiiiuo aa ••o / \ S ~ X \a\ aa a * i o " X a a \ •••• x a / a v

Was this article helpful?

0 0

Post a comment